Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenyszabályzata

1. A verseny pedagógiai célja

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny célja: a modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb megismertetése.

2. A verseny résztvevői  

a) A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny nyelve magyar.

b) A kategóriák korcsoportok szerint:

Szenior (I.) kategória:  a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói;

Junior (II.) kategória: az általános és középfokú oktatási intézmények 12 évesnél idősebb tanulói, akik nem esnek a Szenior (I.) kategóriába.

c)  A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • a versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás;
 • nem megengedett segédeszköz használata;
 • a versenyfeltételek be nem tartása.

d) A résztvevők jogai, kötelességei:

Minden versenyző joga, hogy a saját kategóriájában induljon, kötelessége a versenykiírás feltételeinek megfelelően részt venni a versenyen. Minden versenyzőnek joga van ahhoz, hogy a versenyen a kategóriájában résztvevő többi versenyzővel azonos feltételek között versenyezzen.

3. A verseny szervezői, lebonyolítói

a) A versenybizottság összetétele, kizáró okok

A versenybizottság elnökét a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége bízza meg, a megbízatása visszavonásig tart. A versenybizottság tagjai az egyetemek és tudományegyetemek nukleáris technikai és fizika tanszékeinek jelenlegi vagy volt oktatói, kutatófizikusok, volt versenyzők, illetve a középiskolák jelenlegi vagy korábbi fizika szakos tanárai közül kerülnek ki. A versenybizottság tagjait a versenybizottság elnöke kéri fel évente a bizottság munkájában való részvételre. A második forduló helyi szervezőit a Magyar Nukleáris Társaság bízza meg. A versenybizottság munkájából, ill. a helyi szervezők közül kizáró ok: közeli hozzátartozó vagy saját tanítvány részvétele a verseny adott fordulójában (felkészítő tanár nem lehet tagja a versenybizottságnak).

b) A versenybizottság feladatai

A versenybizottság állítja össze a versenyfeladatokat és a javítási útmutatókat mind az első, mind a második fordulóra. Az első fordulóban a versenybizottság a visszaküldött dolgozatokat ellenőrzi és szükség esetén a pontszámokat felüljavítja. A második fordulóban a résztvevők munkáját a versenybizottság tagjai értékelik.

4. Nevezés módja, határideje, nevezési díj

a) Nevezés az I. fordulóra, nevezési díj

A I. fordulóra az iskolai nevezéseket a versenybizottság elnöke gyűjti össze a versenykiírásban meghatározott határidőig. Az iskoláknak meg kell adniuk a versenyzők kategóriánkénti létszámát, nemét, valamint az iskola és a kapcsolattartó tanár elérhetőségét (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím). Ehhez az iskoláknak ki kell tölteni a http://sukjaro.eu/SzilardVerseny/JelentkezesiLap.xlsx linken található Excel dokumentumot, és a Versenykiírásban meghatározott határidőig e-mailben el kell küldeniük a versenybizottság elnöke részére. Az adatokat a verseny szervezői a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

A I. fordulóra nevezési díj nincs.

b) Nevezés az II. fordulóra (döntőre), részvételi díj, egyéb költségek

A II. fordulóra (döntő) az I. fordulóhoz hasonló módon, egy Excel dokumentum kitöltésével, és a versenybizottság elnökének e-mailben történő elküldésével regisztrálnak a döntőre behívott versenyzők és kísérőtanáraik. A regisztrációkor a versenyen résztvevőknek az atomerőmű látogatáshoz szükséges személyes adataikon (születési dátum, személyi ig, száma) és iskolájuk nevén, címén túl az étkezés, szállás igényüket is meg kell adniuk.A személyi adatokat a verseny szervezői a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Részvételi díj nincs a versenyen, azonban a versenyzőknek és kísérőtanáraiknak az igénybe vett étkezés és szállásdíjat meg kell téríteniük a szolgáltatók felé. Amennyiben a Verseny támogatói és szponzorai által adott anyagi támogatás lehetővé teszi, a szervezők a szállás és étkezés díját részben vagy egészében a támogatásokból fedezik.

5. Az egyes fordulók lebonyolítása

Az első forduló a nevező iskolákban kerül lebonyolításra. A dolgozatokat a felkészítő tanár kijavítja, majd a versenybizottság címére beküldi az előre meghatározott pontszámot elért dolgozatokat. Küszöbpontszámok a beküldéshez: Szenior (I.) kategória: a maximális pontszám 60%-a, Junior (II.) kategória: a maximális pontszám 40%-a. A dolgozatokat beküldő iskolákat a versenybizottság a versenyfelhívásban rögzített határidőig e-mailben értesíti arról, hogy a beküldött dolgozatok szerzői közül kik jutottak be a verseny döntőjébe. Azok az iskolák is kapnak értesítést, ahonnan beküldött dolgozatok közül senki sem jutott be a verseny döntőjébe.

A második fordulóba a legmagasabb pontszámot elért maximum 20 fő Szenior (I.) kategóriás, és maximum 10 fő Junior (II.) kategóriás tanulót hívja be a versenybizottság. Ettől kivételes esetben (pl. pontszám egyenlőség) a versenybizottság elnöke eltérést engedélyezhet.

A második forduló (döntő) minden év áprilisában, hagyományosan Pakson, az Energetikai Technikum és Kollégiumban kerül megrendezésre. A döntő számolásos és elméleti, mérési és számítógépes feladatokból áll, pontértékek 50-25-25%. A számolásos és elméleti feladatsor megoldására 3 óra, míg a mérési és számítógépes feladat megoldására 1,5-1,5 óra áll a versenyzők rendelkezésére. A végeredménybe csak a második fordulóban elért pontok számítanak be.

6. A Verseny témaköre, ismeretanyaga

A Verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban hullámmodell, magfizikai és sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon. Egyes területeken túlmutat a középiskolai fizika tananyag keretein

A kijelölt témakörök a következők:

 • Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete;
 • Hőmérsékleti sugárzás törvényei, fotonok;
 • Fényelektromos jelenség, Compton jelenség;
 • De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája;
 • Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés;
 • A hidrogénatom hullámmodellje;
 • A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok;
 • Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata;
 • A röntgensugárzás keletkezése és tulajdonságai;
 • A speciális relativitáselmélet alapjai. E = mc^2, nyugalmi energia, teljes energia és lendület kapcsolata, Lorentz kontrakció és idődilatáció;
 • Az atommag és szerkezete: proton, neutron;
 • Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia;
 • Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfa-bomlás;
 • Maghasadás, neutron-láncreakció, atombomba, atomreaktor, atomerőmű;
 • Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata;
 • Sugárvédelmi alapismeretek;
 • Magfúzió, a Nap energiatermelése;
 • Hevesy György (radioaktív nyomjelzés);
 • Teller Ede, Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága;
 • Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek;
 • Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk;
 • Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

7. Az egyes fordulók feladattípusai, felkészüléshez javasolt irodalom

Az első forduló számolásos és elméleti feladatokat tartalmaz a modern fizika témaköréből, kiemelten kezelve a magfizikát, a nukleáris energiatermelést, valamint  a környezetvédelmet. A feladatsor 10 feladatot tartalmaz  a Szenior (I.) és a Junior (II.) kategóriájú versenyzők részére. A feladatok között mindig vannak közösek.

A második forduló (döntő) számolásos és elméleti feladatokból, mérési feladatból és számítógépes feladatból áll. A mérési és számítógépes feladatok közösek, az elméleti feladatsorban vannak közösek is a két kategóriára.

Felkészüléshez javasolt irodalom:

 • Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2011-2016;
 • Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;
 • Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;
 • Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet;
 • Marx György: Atommagközelben;
 • Marx György: Életrevaló atomok;
 • Marx György: Atomközelben;
 • Marx György: Beszélgetés marslakókkal
 • Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;
 • Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

8. Értékelési eljárások

A verseny első és második fordulójában minden számolásos és elméleti feladatért egységesen öt pont jár. A döntőben a szimulációs és a kísérleti fordulók az összes pontszám 25-25%-át adják. A versenybizottság által készített javítási útmutató részletes leírást ad a tanulók munkájának értékeléséhez.

9. Verseny díjai

A Magyar Nukleáris Társaság díjai:

 • Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló az MNT könyvjutalmában részesül.
 • Kedvezményes részvételi lehetőség a Nukleáris Szaktáborban a két kategória első három helyezettjének.
 • Az MNT WIN a legeredményesebb lányversenyző számára különdíjat ad.
 • Az adott tanévi Országos Szilárd Leó Fizikaversenyre legeredményesebben felkészítő tanárt jutalomban részesíti.

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány díjai:

 • A döntőben kategóriánként az 1-3. helyezett:
  • egyszeri ösztöndíjban részesül,
  • helyezésének megfelelő (arany, ezüst, bronz) fokozatú Szilárd Leó vert érmet kap ajándékba.
 • A felkészítő tanárok pontversenyében a legeredményesebb tanár Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül.
 • A Versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

Különdíjak:

 • Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottsága az adott évben további díjakat, elismeréseket adhat ki.
 • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kategóriánként az 1-5. helyezett részére egy éves Fizikai Szemle előfizetést ad.

10. A versenyrendezők elérhetősége

A versenybizottság vezetője:

A Magyar Nukleáris Társaság elnöksége által megbízott személy. Neve és elérhetősége megtalálható a Verseny honlapján: http://szilardverseny.hu .

A versenybizottság tagjai:

A versenybizottság tagjainak a listája megtalálható a Verseny honlapján: http://szilardverseny.hu

A Verseny pénzügyi és gazdasági felelőse:

A Magyar Nukleáris Társaság titkára. A titkár neve és elérhetősége megtalálható a Magyar Nukleáris Társaság honlapján: https://nuklearis.hu/kapcsolat

A Verseny döntőjének megszervezéséért felelős helyi szervező:

A paksi Energetikai Technikum és Kollégium igazgatója.
Elérhetősége: http://www.eszi.hu/kapcsolat

11. A Verseny honlapja

http://www.szilardverseny.hu.

 

Budapest-Paks, 2021. május 17.

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
versenybizottsága